ดูดวง

10 อานิสงส์ ถวายธูปหอมบูชาพระรัตนตรัย

เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่า การบูชาพระรัตนตรัยนั้น เครื่องสักการบูชาที่นำมอบก็จะมี 3 อย่างร่วมกัน อาทิเช่น ธูป เทียน แล้วก็ ดอกไม้ ที่ล้วนแต่สื่อความหมาย โดย ธูป เป็นการบูชาด้วยของหอม เทียน เป็นการบูชาด้วยแสงไฟ รวมทั้งดอกไม้ เป็นการบูชาด้วยสิ่งที่สวยงาม คําบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ คำถวายดอกไม้ ธูป เทียน อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา ทั้งนี้ ยังมีSLOTXOความเชื่อด้วยว่า […]