September 30, 2022

พระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎก เป็นตำราที่เก็บรวบรวมคำกล่าวสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธ ตามตำนานเล่าว่าพระจุนทเถระ และก็พระอานนท์ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้พูดแก่พระจุนทะว่าให้สะสมคำกล่าวอบรมสั่งสอนของท่านและทำสังคายนาเพื่อรักษาพระธรรมวินัยไว้ พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมหลักธรรมวินัย และผ่านการสังคายนามาหลายครั้ง มีทั้งฉบับที่เริ่มทำตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ และได้รวบรวมคำสอน สืบทอดกันต่อเนื่องมา เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก พุทธศาสนิกชนที่สนใจต้องการชมพระไตรปิฎกของจริง ก็สามารถติดต่อเยี่ยมชมได้ที่วัดอารามใหญ่ๆ ในแต่ละจังหวัด บางแห่งให้เยี่ยมชมหอไตร แต่หากต้องการเปิดอ่านพระไตรปิฎกของจริงอาจต้องสอบถามกับทางวัดว่าอนุญาตหรือไม่ เนื่องจากบางฉบับมีอายุยาวนานจนกลายเป็นของเก็บสะสม แต่หากอยากได้SLOTXOพระไตรปิฎกของจริงเก็บไว้ศึกษาเป็นสิริมงคลให้แก่ตน ก็สามารถซื้อหาฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่ ของทางสำนักพิมพ์ต่างๆ พระไตรปิฎกมีความสำคัญต่อการสืบสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา...
ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาสล็อตเว็บตรง มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาในโบสถ์ถือเป็นการให้แสงสว่าง ถือเป็นการทำบุญ ช่วยเพิ่มปัญญาและความเปล่งปลั่งของดวงตาและให้เทียนแก่XO SLOTพระภิกษุสงฆ์ บทสวดถวายเทียนพรรษา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า 3 จบ) ยัคเฆ ภันเต  สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต ...