ดูดวง

รู้จัก “พระไตรปิฎกคืออะไร” มีความสำคัญอย่างไร

พระไตรปิฎก เป็นตำราที่เก็บรวบรวมคำกล่าวสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธ ตามตำนานเล่าว่าพระจุนทเถระ และก็พระอานนท์ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้พูดแก่พระจุนทะว่าให้สะสมคำกล่าวอบรมสั่งสอนของท่านและทำสังคายนาเพื่อรักษาพระธรรมวินัยไว้ พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมหลักธรรมวินัย และผ่านการสังคายนามาหลายครั้ง มีทั้งฉบับที่เริ่มทำตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ และได้รวบรวมคำสอน สืบทอดกันต่อเนื่องมา เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก พุทธศาสนิกชนที่สนใจต้องการชมพระไตรปิฎกของจริง ก็สามารถติดต่อเยี่ยมชมได้ที่วัดอารามใหญ่ๆ ในแต่ละจังหวัด บางแห่งให้เยี่ยมชมหอไตร แต่หากต้องการเปิดอ่านพระไตรปิฎกของจริงอาจต้องสอบถามกับทางวัดว่าอนุญาตหรือไม่ เนื่องจากบางฉบับมีอายุยาวนานจนกลายเป็นของเก็บสะสม แต่หากอยากได้SLOTXOพระไตรปิฎกของจริงเก็บไว้ศึกษาเป็นสิริมงคลให้แก่ตน ก็สามารถซื้อหาฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่ ของทางสำนักพิมพ์ต่างๆ พระไตรปิฎกมีความสำคัญต่อการสืบสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาและสืบทอดต่อ โดยวิธีการเก็บรักษาพระไตรปิฎกนั้น นิยมเก็บไว้ในตู้ไม้ทรงสูง และสร้าง “หอไตร” หรือเรียกว่า “หอพระธรรม” ไว้กลางสระน้ำในบริเวณวัด เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎกให้ปลอดภัยจากมด ปลวก แมลงและสัตว์ต่างๆ รวมถึงป้องกันความเสียหายจากเพลิงไหม้อีกด้วย การเชิญพระไตรปิฎกรวมทั้งสร้างหอพักตรีให้กับวัดที่ยังไม่มีหอพักตรี ตามความเชื่อถือทางศาสนาพุทธถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญ สร้างบุญกุศล เพื่อรักษาตกทอดหลักธรรมให้ดำรงอยู่