ดูดวง

10 วิธี เพิ่มบุญให้ตัวเอง กับ “บุญกิริยาวัตถุ 10”

วันนี้ มีเรื่องมีราวราวของการทำบุญมาฝากอีกเหมือนเคย โดยคือเรื่องของ “บุญกิริยาวัตถุ 10” หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งที่การทำบุญ 10 ประการ ซึ่งก็สามารถนำไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน จะเป็นการทำบุญทำกุศลด้วยแนวทางใดบ้างไปดูกัน การให้ทาน ช่วยขจัดความเห็นแก่ตัว ไม่ยึดติดกับวัตถุ และรูจักการแบ่งปัน ให้สิ่งของที่เราให้ไปนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น รักษาศีล เป็นการฝึกที่จะละเว้นในการทำสิ่งไม่ดี ที่สำคัญเลยคือการไม่ไปเบียดเบียนใคร รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ผู้อื่น เจริญภาวนา พัฒนาจิตใจ และปัญญา ให้เกิดความรู้สึกสงบ รู้จักการตัดกิเลส เห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งในความคิด และการแสดงออก ต่อบุคคล และสังคมที่ต่างกัน ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง สละแรงกาย แรงใจเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่จะได้รับ เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการลงมือทำ แสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อนี้ก็รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ยอมรับ และยินดีในการทำความดี […]